i.org

Eser Sevinç   esersevinc@ymm.net +90 533 690 74 36
Münferit KUMİ FRS Tabloları

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Zorunlu Oluyor.

0/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın (Karar) uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla Kararın 5 inci maddesinin altıncı fikrası uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Usul ve Esasların yayımlanmasına karar verilmiştir.

Bu Karar, 1/1/2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bununla birlikte, Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının erken uygulanması mümkündür.

Küçük ve Mikro İşletme

KÜMİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini aşan gerçek ve tüzel kişi tacirler müteakip raporlama döneminde küçük işletme olarak değerlendirilir:

Aktif toplamı 3.5 milyon ve üstü Türk Lirası.

Yıllık net satış hasılatı 7 milyon ve üstü Türk Lirası.

Ortalama çalışan sayısı 10 ve üstü.

Birinci fıkrada belirtilen ölçütleri sağlamayan gerçek ve tüzel kişi tacirler bu Karar uyarınca mikro işletme olarak değerlendirilir.

Esas alınacak finansal tablolar

Gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde vergi dairelerine sunulan finansal tablolar esas alınır.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca bağımsız denetim kapsamından çıkan gerçek ve tüzel kişi tacirler, küçük ve mikro işletme kapsamında olup olmadıklarını değerlendirirken bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarını dikkate alır.